Jelen dokumentum célja a pályázókat (érintetteket) tájékoztatni a személyes adataiknak a Freszfe egyesület (továbbiakban: Egyesület)  a „Ne félj beszélni” kampánya során megvalósuló kezeléséről.

 

1.    Adatkezelőre vonatkozó adatok

 

Adatkezelő:                                                              Freeszfe egyesület

Székhelye és postai címe:                                    2015 Szigetmonostor, Táncsics utca 1.

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:        13-02-0007949

Adószáma:                                                               19294052-1-13

e-mail címe:                                                             kapcsolat@freeszfe.hu

Honlapjának címe:                                                 https://www.freeszfe.hu/

 

2.    A kezelt személyes adatok

2.1.                    Azonosító adatok

 

Az adatkezelés célja: A pályázók azonosítása, elsődleges kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: e-mail-cím

Az adatok törlésének határideje: a pályázat beküldésétől számított 1 év. Amennyiben az Egyesület úgy ítéli meg, hogy a pályaművet nem kívánja a továbbiakban már felhasználni, akkor 1 évnél rövidebb időn belül is törölheti.

 

2.2.                    Pályaművek

 

Az adatkezelés célja: Publikálásra szánt pályaművek megismertetése az Egyesülettel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Pályamű

Az adatok törlésének határideje: Megegyezik az Azonosító adatok megőrzési idejével.

 

2.3.                    Egyéb, a Pályázótól származó adatok

 

Az adatkezelés célja: a pályamű esetleges feldolgozása esetén kapcsolattartás, egyeztetések a pályázóval.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Pályázó által (pl. e-mail-ben vagy a Google form-on) megadott járulékos adatok.

Az adatok törlésének határideje: Megegyezik az Azonosító adatok megőrzési idejével.

 

3.    A személyes adatok módosítása

 

A személyes adatok módosítását és törlését, az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az alábbi módon lehet kezdeményezni:
· az Egyesület által ismert (alapesetben: a pályázat beküldésekor) használt e-mail címről az Egyesület fenti e-mail címére küldött e-mail segítségével.

 

4.    Adattovábbítás, adatfeldolgozó

 

Jelen adatkezelés során nem történik adattovábbítás és az adatkezelő nem veszi igénybe adatfeldolgozó közreműködését.

 

5.    Az érintettek jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a 3. fejezetben meghatározott módon.

 

Az adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a kért tájékoztatást az Egyesület a lehető legrövidebb időn belül végrehajtja, a jogszabály erre 30 napot biztosít.

 

Amennyiben a pályázó visszavonja a hozzájárulását az automatikusan a pályázat visszavonását is jelenti. A pályázat visszavonása nem érinti a visszavonás előtti publikációt, megjelenést.

 

Az érintett kérheti, hogy adatait ne töröljék, ha az Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

A pályázó a jogainak megsértése esetén az Egyesület ellen bírósághoz fordulhat, mely az ügyben soron kívül jár el.

A pályázó a személyes adataihoz fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9
Honlap: http://www.naih.hu