1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Freeszfe Egyesület (székhely:
2015 Szigetmonostor, TÁNCSICS UTCA 1., adószáma: 19294052-1-13, képviseli: Csató Kata
elnök) mint kedvezményezett (továbbiakban Kedvezményezett) és a Kedvezményezett működését
saját vagyonuk rovására pénzbeli adománnyal támogató (továbbiakban Támogatás vagy
Támogatások) természetes vagy jogi személyek (továbbiakban Adományozók) közötti kapcsolatot
szabályozzák (Kedvezményezett és Adományozó a továbbiakban együttesen Felek).
1.2. A Kedvezményezett célja a volt Színház- és Filmművészeti Egyetem 155 éves szellemi
hagyományának megőrzése úgy, hogy alapjain egy demokratikusan működő, a külvilág felé nyitott,
nemzetközi szinten elismert oktatási közösséget és alkotóműhelyt épít. Kedvezményezett a
színházi és filmes képzéseivel a világról árnyaltan és szabadon gondolkodó új generáció
elindításán dolgozik. Nem egy adott esztétika felé tereli a hallgatókat, de értéknek tekinti a
társadalmi kérdésekre való felelős reagálást, mert azt vallja, hogy az alkotás, a művészi gondolat
sosem független a környezettől, amelyben megszületik. Kedvezményezett emellett feladatának
tekinti, hogy közösségének alkotóerejét a társadalmi szolidaritás érdekében mozgósítsa, így a
művészet eszközeivel segítse azokat a Freeszfe Egyesülettől független ügyeket is, amelyek egy
olyan jövő felé mutatnak, amelyben mindannyiunknak méltó helye van.
A Kedvezményezettnek célja továbbá az is, hogy a Támogatási szerződés teljesítésének
részeként tájékoztassa az Adományozót arról is, hogy milyen formában teljesíthet még Támogatást
az általa választott támogatási formán kívül.
1.3. A Kedvezményezett a Támogatások gyűjtésére honlapot hozott létre és tart fenn a következő
URL címen: https://www.freeszfe.hu/tamogatas (továbbiakban Honlap), a támogatási
lehetőségeket a Kedvezményezett ugyancsak a honlapon és elektronikus levél formájában jeleníti
meg az Adományozó számára.
A Támogatások fogadásának megvalósításában a 3.4. pontban felsorolt külső technológiai és
pénzügyi szolgáltatók működnek közre, így Kedvezményezett bankkártya-adatokat nem gyűjt.
A Kedvezményezett tájékoztatja egyben az Adományozót, hogy a fizetéshez használt bankkártya
lejárati időpontokat nem közvetlen gyűjti, ugyanakkor azokat a Barion Payment Zrt.-től megkapja.
PayPal rendszeren keresztül teljesített Támogatások tekintetében a Kedvezményezett
bankkártya-adatokat nem kap a fizetési szolgáltatótól, de a Támogatás teljesítőjének megadott
nevét, elektronikus levélcímét és a támogatás sikeresen teljesített összegét a PayPal is közli a
Kedvezményezettel.
Átutalással teljesített Támogatások esetében a Kedvezményezett a Támogatás teljesítőjének
megadott nevét, bankszámlaszámát, a támogatás összegét és az esetlegesen megadott
megjegyzést látja.
1.4. Támogatások a Honlapon kívül is nyújthatók például banki átutalással, vagy bármilyen egyéb
módon, amiben a Felek megállapodnak, vagy amely lehetőségről Kedvezményezett korábban
bármilyen formában tájékoztatta az Adományozót.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés keretében az Adományozó az adományozási lehetőségek
valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást teljesít a
Kedvezményezett által fentebb megjelölt célkitűzés elérése érdekében.
2.2. A teljesítéssel az Adományozó kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott
természetes vagy jogi személy, illetve amennyiben cselekvőképessége bármilyen okból mégis
korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti az Adomány teljesítésének lehetőségét, vagy a korlátozás
fennállására tekintettel szükséges hozzájárulással, jóváhagyással az Adományozó rendelkezik.
2.3. A Honlapon a támogatási folyamat során az Adományozó által olvashatóvá válik a jelen ÁSZF
és Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatója; az Adományozó általi elfogadást követően a
támogatási szerződés az Adományozó és a Kedvezményezett között létrejön.
2.4. Az 1.4. szerint esetekben Adományozó a Támogatás elküldésével elfogadja jelen ÁSZF-et és
a Kedvezményezett Adatkezelési tájékoztatóját és így Felek között létrejön az a támogatási
szerződés, kivéve, ha a hivatkozott pont szerint a Felek egyedi megállapodására van szükség.


3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. A támogatási szerződés alapján az Adományozó az általa teljesíteni vállalt Támogatás
teljesítésére köteles, mely támogatás a támogatási szerződés 2. pont szerinti létrejöttekor a
Kedvezményezett által elfogadottnak minősül.
A támogatási szerződés keretében a Kedvezményezett a Támogatást a jelen ÁSZF szerint
használja fel és kötelezi magát egyben arra is, hogy a Felek támogatási szerződésének
megszűnésétől számított 1 (egy) naptári hónap és 3 (három) naptári nap elteltével elektronikus
levél útján – támogatási felhívással – tájékoztatja az Adományozót arról, hogy milyen támogatási
lehetőségekkel támogathatja tovább a Kedvezményezett munkáját, célkitűzéseit.
3.2. A Kedvezményezettet bármilyen összegű adománnyal lehet támogatni akár egy, akár több
alkalommal.
3.3. A Kedvezményezett vállalja, hogy az Adományozót – amennyiben az Adományozó
Kedvezményezett ilyen tárgyú hírlevelére feliratkozik – tájékoztatja a Támogatások összesített
felhasználásáról. A Kedvezményezett emellett naptári évenként legalább egyszer nyilvános
beszámolót közöl működéséről, különös tekintettel a Támogatások felhasználására.
3.4. A támogatási szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, dokumentálása és az
Adományozó részére való elérhetővé tétele a következő linken keresztül történik: link. A
Támogatási szerződés automatikusan jön létre, amikor az Adományozó az első Támogatása
elindításakor a linken hivatkozott dokumentumot elolvassa és mint akaratával mindenben egyezőt
elfogadja. Adományozó a Kedvezményezett által biztosított lehetőségek szerint és azok keretei
között szüneteltetheti a Támogatási szerződés teljesítését, módosíthatja a teljesítéshez használt
fizetési adatokat, vagy megszüntetheti a Támogatási szerződést. Bankkártyával történő támogatás
esetén a felsorolt változásokat Adományozó a kapcsolat@freeszfe.hu email címen
kezdeményezheti. A változások életbelépésének határideje 10 munkanap, így rendszeres
támogatás esetén az ebben az időszakban esedékes Támogatás a Kedvezményezett felé teljesül.
A Támogatási szerződés Adományozó által kezdeményezett megszüntetése a Kedvezményezett
adatkezelési jogalapját nem szüntetni meg.

3.4.1. A PayPal-szolgáltatás útján teljesített Támogatásokkal kapcsolatban a 3.4. pontban foglaltak
az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak:
Az Adományozó nevét és elektronikus levélcímét és a teljesített Támogatás összegét, valamint
devizanemét a PayPal küldi meg a Kedvezményezett részére automatikusan a Kedvezményezett
kérése hiányában is (a Kedvezményezett ezeket az adatokat a PayPal-tól nem kéri be)
Az Adományozó a Támogatást módosítani, szüneteltetni, megszüntetni, vagy új Támogatást
indítani kizárólag a saját PayPal fiókjában tud;
3.4.2 Banki átutálás útján teljesített Támogatásokkal kapcsolatban a 3.4. pontban foglaltak az
alábbi eltérésekkel alkalmazandóak:
Átutalással teljesített Támogatások esetében a Kedvezményezett a Támogatás teljesítőjének
megadott nevét, bankszámlaszámát, a támogatás összegét és az esetlegesen megadott
megjegyzést látja.
Az Adományozó a Támogatás módosítását, szüneteltetését, megszüntetését, vagy új Támogatás
indítását kizárólag a saját számlavezető bankjánál tudja kezdeményezni.
3.5 Fizetési módok
3.5.1. A Támogatás teljesíthető a Barion Payment Zrt. és a PayPal Holdings, Inc. rendszerén
keresztül, banki átutalással, valamint jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is.
3.5.2. Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül történnek, ilyen
esetben a fizetéshez szükséges bankkártya-adatok a Kedvezményezetthez nem jutnak el.
A jelen alpont szerinti szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete
alatt álló intézmény; engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
3.5.3. A Támogatás megvalósulhat banki átutalással.
3.5.4. A Támogatás megvalósulhat jelen ÁSZF-ben nem részletezett módon is, ilyen esetben
Támogató és Kedvezményezett külön megállapodása az irányadó.


4. Az adomány jogi jellege

4.1. Az Adomány nem minősül közérdekű adománynak.
4.2. Az Támogatás teljesítése nem minősül belföldön és ellenérték fejében teljesített
termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak, így számlaadási kötelezettség a
Kedvezményezettet nem terheli.


5. Adatkezelés, adatbiztonság

5.1. Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az
Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

6. A támogatási szerződés megszűnése és megszüntetése.

6.1. A támogatási szerződés minden esetben a 3.1. pontban meghatározott utolsó tájékoztató
megküldésével szűnik meg, azonban az Adományozó az Általa önkéntesen, szabad
elhatározásából vállalt Támogatáson túl további támogatás nyújtására nem köteles és semmilyen
esetben nem is kötelezhető, a Támogatás és minden további támogatás teljesítése is csak
lehetőség az Adományozó számára.
Rendszeresen nyújtott Támogatás esetén a támogatási szerződést Adományozó bármikor
megszüntetheti a 3.4 pontban részletezett módokon. A már teljesített Támogatás tekintetében
elállási jog ilyenkor nem gyakorolható, a Felek szerződése ilyen esetben is a 3.1. pontban
meghatározott utolsó tájékoztató megküldésével szűnik meg, de a felmondás közlésétől számítva
az Adományozó további támogatás teljesítésére nem köteles és nem is kötelezhető.
6.2. Kedvezményezett fenntartja jelen ÁSZF módosításának jogát a célkitűzés sérelme nélkül. Az
esetleges módosításokról Kedvezményezett a Honlapon tájékoztatja az Adományozót.

7. Lemondás az adomány visszakövetelési jogáról

7.1. Adományozó a Támogatás teljesítésével kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul
lemond az Adomány bármilyen jogcímen való visszakövetelésének lehetőségéről.

8. Adattovábbítási nyilatkozat

Adományozó tudomásul veszi, hogy a Freeszfe Egyesület (székhely: 2015 Szigetmonostor,
TÁNCSICS UTCA 1., adószáma: 19294052-1-13, képviseli: Csató Kata elnök) adatkezelő által a(z)
https://www.freeszfe.hu/tamogatas adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra
kerülhetnek – függően attól, hogy mely szolgáltató igénybevételével jár el az Admányozó – a Barion
Payment Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
név, email cím, számlázási cím (város, cím, irányítószám, utca házszám), választott csomag. Az
adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Payment Zrt.
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

9. Ismétlődő fizetések, vagy Rendszeresen nyújtott támogatás

Az ismétlődő bankkártyás fizetés, vagy más néven Rendszeresen nyújtott támogatás (a jelen
pontban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion Payment Zrt. által biztosított bankkártya elfogadáshoz
tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott
bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli
megadása nélkül.
A fizetés teljesítéséhez szükséges bankkártya adatokat ilyen esetben sem szerzi meg
Kedvezményezett, ahogyan a fizetéshez szükséges bankkártya adatokhoz hozzá sem fér.
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Adományozó hozzájárul,
hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon kezdeményezett későbbi fizetések a
bankkártyaadatok újbóli megadása és az Adományozó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a
Kedvezményezett által kezdeményezve történjenek.
A kiválasztott összeg a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerén keresztül a fizetéshez használt
bankkártya lejárati napjáig havi rendszerességgel kerül levonásra.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A
bankkártyaadatokhoz sem a Kedvezményezett, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá.
A Kedvezményezett által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses
tranzakciókért közvetlenül a Kedvezményezett felel, Kedvezményezett fizetési szolgáltatójával
szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót az Adományozó átolvasta annak
tartalmát tudomásul vette és elfogadta a Támogatás első alkalommal való teljesítésével

10. Záró rendelkezés

10.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény szabályait kell alkalmazni.


Budapest, 2022. május 27.